[ Inici / Home ] [ cat / div ] [ int / news ] [ ex / me ] [ Ets nou? ] [ FAQ ] [ Normes / Rules ] [ Extra ]

/me/ - Meta i suggeriments

Heu intentat d'apagar-lo i tornar-lo a engegar?
Name
Email
Subject
Comment
File
Password (For file deletion.)

File: 1602165032258.png (8.69 KB, 605x193, triar estilll.PNG)

 No.8[Reply]

L'estil per defecte ha passat de ser v8ch a Sharp, a causa dels diferents problemes que aquest causava.
Si de totes maneres preferiu l'antic estil, es pot canviar al selector que podreu trobar al final de la pàgina.

Sentiu-vos lliures de fer preguntes en aquest fil!
_________________________

The default theme has changed from v8ch to Sharp due tot the problems it caused.
If you prefer the old style, you can change it on the selector on the bottom of the page.

Feel free to ask away!

 No.10

File: 1602165427237.png (2.91 KB, 289x74, catalogg.PNG)

Si per alguna raó encara seguiu amb l'antic estil, podeu canviar-lo des del catàleg.File: 1602159196127.png (64.42 KB, 658x901, 1477089716001.png)

 No.3[Reply]

on es el botó per esborrar un post?????????

 No.4

File: 1602160056176.png (63.01 KB, 1359x695, yyy.png)

si us plau mods
què he de fer

 No.9

Amb el nou estil el problema tindria que estar solucionat, mercè per dir-ho!

>>8File: 1600339684334.png (495.45 KB, 640x455, 5mmup3bcega51.png)

 No.1[Reply]

aki amb la meva novia aja

 No.2

>>1
kekDelete Post [ ]
Previous [1] Next | Catalog
[ Inici / Home ] [ cat / div ] [ int / news ] [ ex / me ] [ Ets nou? ] [ FAQ ] [ Normes / Rules ] [ Extra ]